CONDICIÓNS DA RESERVA E CANCELACIÓN

As presentes condición aplícanse as reservas tramitadas mediante a web www.casaruralsanandresdeteixido.com. As reservas formalizadas constitúen un contrato entre Vostede (en diante  o Cliente) e a empresa cuxos datos fiscais se indican no  Aviso Legal desta mesma web.

Marta María Santalla Castro (en diante Casa Rural San Andrés de Teixido), con domicilio social en A Garita S/N, 15565, As Somozas, A Coruña e DNI/CIF: 76412388V.

Ponse ao dispor dos Clientes as seguintes canles para dirixir as súas peticións, cuestións ou reclamacións:
– Formulario de contacto da web
– Email info@casaruralsanandres.com

A solicitude e a tramitación de reservas nesta Web, supoñen a aceptación plena e incondicional do Aviso legal e Política de Privacidade da Web xunto coas presentes condicións xerais de contratación, na súa última versión, sen prexuízo das condicións particulares das reservas que se dispoñan no proceso. Por iso, aconsellamos que proceda á lectura destas condicións, antes de solicitar ou formalizar o seu reserva e cada vez que acceda á nosa páxina Web, xa que nos reservamos o dereito de cambiar, modificar, engadir ou eliminar en calquera momento parte destas condicións xerais.

REGULACIÓN XURÍDICA

As presentes condicións xerais están suxeitas ao disposto na Lei 7/1998, do 13 de abril sobre Condicións Xerais de Contratación, o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e usuarios e outras leis complementarias, a Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, así como toda a normativa turística que resulte de aplicación e, subsidiariamente, o Código Civil e o Código de Comercio

CLAUSULADO
A formalización de reservas a través de a Web está suxeitas ás seguintes cláusulas:

1. MANIFESTACIÓNS: O/A CLIENTE/A MANIFIESTA:
Ser maior de idade e dispoñer de plena capacidade para formalizar a reserva, manifestando que entende e comprende a totalidade das condicións que se atopan en a Web.
Que os datos fornecidos cando formaliza a reserva son verdadeiros, completos e concisos.
Que confirma a reserva solicitada e especialmente as datas indicadas, o número de habitacións, de persoas, aloxamento e o réxime escollidos.

2. ACCESO Á WEB
O acceso a esta páxina Web é responsabilidade do usuario.

3. CONTRATACIÓN DE PRODUTOS E SERVICIOS A TRAVÉS DA WEB:
As presentes condicións xerais deberán ser aceptadas por vostede antes de formalizar a reserva. O contrato poderá validamente formalizarse en calquera dos idiomas dispoñibles en a Web.

4. O PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE RESERVA NA WEB DESENVÓLVESE EN 4 PASOS:

 • Dispoñibilidade: Búsqueda de datas, número de persoas e habitaciones.
 • Elección da/s habitación/s
 • Recapitulación de la reserva, recollida dos datos do/a cliente/a e confirmación
 • Pago mediante TPV virtual
 • Envío de correo: O/a cliente/a recibirá o detalle da súa reserva por e-mail, xunto con un número que a identificará (localizador).

5. PRECIO E PAGO:
5.1. As condicións, prezo e pago da estancia proxectada son os que se determinan expresamente nas condicións da tarifa incluídas na páxina na que vostede realiza a reserva. Poderá ver a definición de tarifas na páxina tarifas.
5.2. As promocións e ofertas só serán válidas durante o tempo que permanezan accesibles aos destinatarios do servizo.
5.3. Os prezos que se indican en a Web son Prezos Venda ao Público, IVE incluído. A transacción efectuarase en EUROS, sexa cal for a orixe do cliente.

6. CANCELACIÓNS DA RESERVA:
O cliente que queira cancelar, anular ou modificar a reserva efectuada deberá comunicalo por e-mail a info@casaruralsanandres.com
No caso de que a cancelación, anulación ou modificación comuníquese cunha antelación de máis de 10 días naturais antes da data prevista de entrada, devolverase o importe íntegro.

No caso de que a cancelación, anulación ou modificación comuníquese cunha antelación de menos de 10 días naturais respecto a a data prevista de entrada, o cliente perderá a totalidade da paga e sinal.

7. MODIFICACIÓNS DA RESERVA:
Só se aceptarán modificacións na reserva confirmada nestes casos:
Se a modificación implica cambio de datas de entrada e/o saída do establecemento de aloxamento, só se poderá variar se hai nova dispoñibilidade de datas e/o establecemento e sempre que a modificación solicítese antes de 10 días naturais á data de entrada ao aloxamento. Poderase cambiar por unhas datas anteriores ás datas inicialmente reservadas e posteriores sempre que exista dispoñibilidade.

8.ENTRADAS (CHECK-IN) E SAÍDAS (CHECK-OUT)
A entrada será a partir das 15:00 e a saída antes das 12:00
Estes horarios poderían ser flexibles, se as circunstancias do aloxamento permítennos prestar  os servizos de limpeza e recepción noutros horarios, consúltenos o seu caso concreto e informarémoslle

9. DEBERES DEL USUARIO:
Durante a estancia no aloxamento usuario asume a responsabilidade propia e dos acompañantes de cumprir os deberes legais vixentes en cada momento segundo a normativa turística e, especialmente, aos deberes:

 1. Respectar en todo momento as regras de boa convivencia e hixiene e cumprir as obrigacións do Regulamento de uso ou Réxime interior de obrigado cumprimento.
 2. Comunicar calquera anomalía, dano ou situación detectada de risco no inmoble ou instalacións. No caso que se producise algún dano o titular da reserva deberá comunicalo á dirección e sempre antes do día de saída para evitar malentendidos. O cliente deberá abonar o custo do dano.
 3. Deixar o aloxamento no mesmo bo estado de orde e limpeza que no momento da chegada.
 4. Durante a estancia non está permitido poñer música ou facer ruídos por encima de 57 decibeis de 07:00 a 22:00 e de 47 decibeis de 22:00 a 07:00. Non se permite celebrar festas que poidan danar o aloxamento ou causar molestias á veciñanza. En todo caso, naqueles concellos que as aprobaran, deberanse respectar as ordenanzas de ruídos, vibracións e boa convivencia, en caso de ser máis restritivas que as condicións xerais, particulares e especiais da reserva.
 5. O número de persoas que pernoitan no aloxamento debe ser exactamente o mesmo indicado no e-mail “Confirmación de reserva”. O incumprimento destes deberes comportará a cancelación automática da reserva con perda total do prezo abonado.
 6. Non están permitidas visitas, sen o coñecemento e consentimento previo do propietario ou xestor, de persoas non residentes no aloxamento nin tampouco a utilización de servizos comúns destinados exclusivamente ao titular da reserva e o número de acompañantes especificados.
 7. Non están permitidas as mascotas.
 8. Rógase facer un uso racional da calefacción. Recoméndase poñela como máximo a 21 graos, que é a temperatura ideal de confort. O feito de que os radiadores estean fríos, non quere dicir que a calefacción non funcione. Indicará que a temperatura é a adecuada. A casa necesita unhas horas para chegar á temperatura desexada e o feito de poñela a máis graos, non implica maior velocidade de quecemento.

O establecemento non se fará cargo de calquera perdida, dano ou anulación ou calquera gasto adicional a cargo do cliente durante a súa estancia. Tampouco de calquera causa que escape do control do propietario ou xestor. A dirección non se responsabiliza da perda ou esquecemento de obxectos; con todo, se durante a limpeza atópase algún obxecto en cásaa propiedade dalgún estadante, o propietario non terá inconveniente en envialo na dirección indicada mediante envío contra reembolso.

A dirección do establecemento agradecerá calquera suxerencia que nos poida ofrecer co obxectivo de poder facer mais agradables as futuras estancias.

11. NOTIFICACIÓNS
Todas as notificacións, requirimentos, peticións e outras comunicacións que haxan de efectuarse polas partes en relación coas presentes condicións xerais, deberán realizarse vía e-mail info@casaruralsanandres.com ou mediante o formulario de contacto dispoñible na web.

12. NULIDADE DAS CLÁUSULAS
Se unha ou varias das cláusulas incluídas nestas condicións xerais, fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz, esta afectará só á devandita disposición ou a aquela parte que fose así declarada, subsistindo as condicións xerais en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma afectada, por non posta.

9. ACEPTACIÓN
A solicitude e a formalización da reserva implican necesariamente que todas e cada unha das presentes condicións xerais, consideradas como parte integrante da reserva e completada coas condicións da tarifa e a lexislación específica aplicable, son expresamente aceptadas por vostede.

10. LEI APLICABLE E FORO COMPETENTE
O presente contrato, rexerase pola lei española e para calquera controversia que puidese xurdir con respecto á súa validez, execución, cumprimento ou resolución, total ou parcial, as partes, con expresa renuncia ao seu foro propio se o tivesen, sométense expresamente á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da provincia de A Coruña

Condiciones actualizadas con fecha de 20 de agosto de 2022